نقشه‌ی جهانی از نیروی کار در صنعت

نقشه‌ی جهانی از نیروی کار در صنعت
مجله علمی ایلیاد - تیمی از محققین دانشگاه ایندیانا و شبکه‌ی حرفه‌ای لینکدین، توانسته‌اند اولین نقشه‌ی جهانی از جریان نیروی کار را تهیه کنند.

«جاهه‌یوک پارک» از دانشگاه ایندیانا و همکارانش، می‌گویند: «نتایجی که ما به‌دست آورده‌ایم، ابزاری قدرتمند برای درک جریان نیروی کار بین صنایع و نواحی مختلف در ایالات متحده و فراتر از آن را نشان می‌دهد. این نتایج می‌توانند به سیاست‌مداران برای درک بهتر کمبود مهارت‌های لازم در بازار کار و برقراری ارتباط کارکنان و فرصت‌های جدید در جوامع همسایه، کمک کنند.»

محققین این نقشه را با استفاده از داده‌های حرفه‌ای موجود در بزرگ‌ترین شبکه‌ی اجتماعی حرفه‌ای، لینکدین و همچنین تاریخچه‌ی استخدام ۵۰۰ میلیون کارگر، بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ تهیه کرده‌اند. حدود ۱۳۰ میلیون از این جابه‌جایی مشاغل مربوط به ۴ میلیون فرد بوده است.

محققین این پروژه می‌گویند: «دسترسی ما به این داده‌ها به این دلیل بود که یکی از یازده تیمی بودیم که در پروژه‌ای متعلق به شبکه‌ی لینکدین برای بررسی چالش‌های اقتصادی انتخاب شده بودند.»

محققین در این پروژه نشان دادند که ارتباطات غیرمنتظره‌ای بین بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که از این جمله می‌توان به رابطه‌ی مستحکم بین شرکت‌های کارت اعتباری و صنعت خطوط هواپیمایی اشاره کرد. در این پروژه همچنین صنایع در حال رشد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ شناسایی شدند که در این زمینه می‌توان به صنایع داروسازی و صنایع نفت و گاز اشاره کرد. مشاغل مورد نیاز این صنایع بیشتر در زمینه‌ی مدیریت تیم‌ها و مدیریت پروژه‌ها بوده است. در این تحقیقات صنایع در حال افول نیز شناسایی شدند که می‌توان به خورده فروشی‌ها و ارتباطات مخابراطی اشاره کرد.

پارک و همکاران وی می‌گویند: «ما انتظار داریم که این مطالعه سنگ بنای محکمی برای انجام آنالیزهای سیستماتیک بیشتر درباره‌ی خوشه‌های صنعتی در زمینه‌ی استراتژی کسب و کار، اقتصاد شهری، اقتصاد منطقه‌ای و توسعه‌ی بین‌المللی باشد. این تحقیقات همچنین می‌تواند بینش سیاست‌مداران و صاحبان کسب و کارها را بهبود بخشد.»

نتایج این یافته‌ها در مجله‌ی Nature Communications چاپ شده است.
مترجمامید محمدی - مجله علمی ایلیاد
منبعsci-news.com