پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۹۸، ساعت ۱۳:۰۰ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی چهل و سه
چهار‌شنبه ۱۰ مهر ۹۸، ساعت ۱۴:۲۳ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی چهل و دو
چهار‌شنبه ۲۷ شهريور ۹۸، ساعت ۱۳:۵۹ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی چهل
چهار‌شنبه ۱۳ شهريور ۹۸، ساعت ۲۲:۱۰ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی سی و هشت
چهار‌شنبه ۶ شهريور ۹۸، ساعت ۱۵:۳۱ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی سی و هفت
پنج‌شنبه ۳۱ مرداد ۹۸، ساعت ۰۹:۴۱ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی شماره‌ی سی و شش (عکاسی از حیوانات)
چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۹۸، ساعت ۱۴:۵۸ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی سی و پنج
چهار‌شنبه ۱۶ مرداد ۹۸، ساعت ۱۵:۰۱ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی سی و چهار
چهار‌شنبه ۹ مرداد ۹۸، ساعت ۱۴:۵۱ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی سی و سه
چهار‌شنبه ۲ مرداد ۹۸، ساعت ۲۰:۱۹ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی سی و دو
چهار‌شنبه ۱۹ تير ۹۸، ساعت ۱۷:۱۹ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی سی و یک
چهار‌شنبه ۱۲ تير ۹۸، ساعت ۱۴:۵۵ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی سی
چهار‌شنبه ۲۹ خرداد ۹۸، ساعت ۱۶:۱۹ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی بیست و نه
پنج‌شنبه ۲۳ خرداد ۹۸، ساعت ۱۱:۱۲ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی بیست و هشت
چهار‌شنبه ۸ خرداد ۹۸، ساعت ۱۶:۴۹ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی بیست و هفت
چهار‌شنبه ۱ خرداد ۹۸، ساعت ۱۵:۳۴ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی بیست و شش
چهار‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸، ساعت ۱۲:۱۴ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی بیست و پنج
چهار‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸، ساعت ۱۳:۱۴ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی بیست و چهارم
چهار‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸، ساعت ۱۶:۰۵ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی بیست و سوم
چهار‌شنبه ۲۱ فروردین ۹۸، ساعت ۱۶:۰۸ - مجله آموزش - مسابقه
مسابقه‌ی علمی شماره‌ی بیست
۱ ۲