مطالب حقوقی


تفاوت دستور جلب عادی و سیار :

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنان‌چه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر نیابت داده شود.
دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود :
1- گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است.
2- اما اگر دستور جلب به همه کلانتری ‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود.
البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود.
به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.

نظریه مشورتی -شماره نظریه : 7/98/1941 شماره پرونده : 98-133-1941ک
تاریخ نظریه : 1399/02/23
سوال: (استعلام) در فرضی که متهم مرتکب چندین فقره جرم یا جرایم مختلف از جمله چندین فقره جعل_اسکناس یا جعل_احکام قضایی یا چندین فقره کلاهبرداری یا تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع شده و ادله کافی در خصوص آنها وجود داشته باشد و در عین حال به تشخیص قاضی رسیدگی کند و با توجه به اوضاع و احوال مختلف از جمله تحصیل مبالغ کلان یا وجود شکات متعدد یا غیره رفتار ارتکابی منجر به اخلال غیر عمده یا غیر کلان یا غیر فراوان جزیی در نظام اقتصادی کشور نیز شده باشد با توجه به مجازات قانونی جرایم مذکور کلاهبرداری 1 تا 7 سال جعل موضوع ماده 525 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حبس 1 تا 10 سال و با توجه به تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام_اقتصادی کشور مصوب 1369 که بیان می‌دارد در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده یک عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و .. محکوم می‌شود .
حال سوال این است که:
1-نحوه صحیح تفهیم اتهام به متهم چگونه باید باشد؟
الف) متهم هستید به اخلال غیر عمددر نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل
 ب) متهم هستید به چندین فقره کلاهبرداری و نیز اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق چندین فقره کلاهبرداری یا جعل.
2-با توجه به اینکه هدف قانونگذار از وضع قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی تشدید مجازات این دسته از متهمان بوده است با در نظر گرفتن مجازات قانونی بزه اخلال جزیی در نظام اقتصادی و نیز بزه کلاهبرداری یا جعل نحوه تعیین مجازات صحیح برای متهم چیست اگر اتهام اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل به متهم تفهیم شده باشد آیا صحیح است که ادعا شود مجازات قانونی متهم نهایتا سه سال باشد.
نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با عنایت به بند «ب» ماده 68 و ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصولاً رسیدگی نسبت به "رفتار مجرمانه" صورت می‌پذیرد و نه صرفاً "عناوین مجرمانه"؛ و لذا در فرض استعلام که ممکن است رفتار ارتکابی متهم از نوع رفتار واحد با عناوین مجرمانه متعدد باشد و یا مجموع رفتارهای ارتکابی وی عنوان خاص مجرمانه داشته باشد، بازپرس مکلف است رفتار ارتکابی را به همراه ادله اتهام به متهم تفهیم کند و ذکر عناوین مجرمانه در تفهیم اتهام، مادام که به حقوق دفاعی متهم خللی وارد نکند فاقد موضوعیت است.
 2- در فرض موضوع بند 1، اگر‌چه مجازات مقرر در تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران_در_نظام_اقتصادی کشور، حبس از شش ماه تا سه سال (تعزیر درجه پنج) است که از مجازات مقرر برای جرم جعل در ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (یک تا ده سال حبس که تعزیر درجه چهار محسوب می‌شود) خفیف‌تر است؛ لیکن با عنایت به حکم موضوع تبصره 7 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات اشد مورد حکم قرار می‌گیرد .
*خسارت‌_تأخیر_‌تأدیه
سوال : آیا پس از فوت شخص به دیون وی (خسارت‌_تأخیر_‌تأدیه) تعلق می‌گیرد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل_‌دین از محل ترکه_متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل‌ترکه محکوم کند؟
نظریه‌مشورتی؛
۱. خسارت‌تأخیر‌تأدیه نسبت به محکوم ‌به‌_مالی تا زمان اجرای_‌حکم قابل محاسبه است، مگراین‌که در این فاصله محکوم_‌له در اجرای دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز‌_قانونی ندارد.
۲. مطابق ماده ۳۱ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ‌علیه، عملیات‌_اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه‌قانونی خود عمل کند، لذا درصورت معرفی ورثه محکوم‌ علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت‌تأخیر تأدیه تا زمان اجرای_‌حکم قابل‌محاسبه است؛ اما چنانچه محکوم‌له به وظیفه‌قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت‌تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل‌محاسبه نیست.
 
*حضانت  : «زوجه‌ای که در دادگاه متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد.»
سؤال: زوجه‌ای با بذل مهر، به طلاق خلع مطلقه شده و در سند رسمی طلاق نیز ذکر گردیده است که طبق توافق حضانت و نگهداری تنها فرزند مشترک به عهده مادر و با هزینه شخصی مشارالیها تا سن 18 سالگی نگهداری شود. اکنون مادر طفل طی دادخواستی، خواستار تحویل فرزند مذکور به پدر گردیده و پدر نیز مدعی است به لحاظ مجرد بودن و نداشتن بستگان نزدیک از پذیرش فرزند معذور است، تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه مشورتى شماره 2795/7 مورخ 7/4/1371 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه زوجه ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده است، لذا نامبرده نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.
*مهم
انتشار ۵ قانون جدید در روزنامه رسمی
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی، قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور و قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق در روزنامه رسمی روز دوشنبه ۲۶ خرداد منتشر شدند.
* سن ازدواج دختر و پسر.
ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی ممنوع است مگر تحت شرایط زیر:
با اذن ولی وی، به شرط رعایت مصلحت طفل و بنا بر تشخیص دادگاه صالح.
 هرگاه مردی برخلاف این مقررات، ازدواج کند، به حبس تعزیری محکوم می‌شود.

*در چه مواردی می‌توان جلوی پرداخت چک را گرفت؟ 
صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
 این در حالی است که در صورت تحصیل چک بواسطه ارتکاب جرم می‌توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک صادر نمود. 
البته ممکن است موضوع از نظر محکمه فاقد وصف کیفری تشخیص داده شود؛ بنابراین به منظور جلوگیری از بروز مشکل پیشنهاد اقدام از طریق دادگاه حقوقی توصیه می‌شود. 
هرچند که راه شکایت کیفری نیز می‌تواند باز باشد.

*حقایقی درباره خبر دستگیری بی‌حجاب‌های اینستاگرام
 در چند روز گذشته خبری در شبکه های اجتماعی بازتاب فراوانی داشت. خبر این‌گونه بود:‌حجاب براى ایرانى‌ها در اینستاگرام اجبارى شد و با کسانی که موهای خود را در اینستاگرام نپوشانند برخورد می‌شود. پلیس فتا از بازداشت بیش از ۳۲۰ نفر در ارتباط با فعالیت‌های مجازی خبر داد و اعلام کرد با کسانی که موهای خود را در اینستاگرام نپوشانند برخورد می‌کند. رئیس پلیس فتا گفته: انتشار تصاویر شخصی با پوشش نامناسب در فضای مجازی جرم است.
این اصل خبر بوده اما در ذیل همه منتشر کنندگان این خبر حتی در سایت‌های معتبر این جمله هم اضافه شده است:‌ پلیس فتا از بازداشت بیش از ۳۲۰ نفر در ارتباط با فعالیت‌های مجازی خبر داد. اما در حرف‌های رئیس پلیس فتا چنین جمله‌ای وجود نداشت.
واقعیت این بود: سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی از دستگیری ۳۲۰ نفر بابت دروغ‌های دلهره آور در زمینه کرونا خبر داده است‌!
الان این جا افتاده است که ۳۲۰ نفر از اینستاگرام به خاطر مسائل مربوط به حجاب بازداشت شده‌اند. 

*هتک حرمت اشخاص
مطابق مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ ق.م.ا 
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
 همچنین هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شود.
*طلاق_توافقی و نحوه انجام آن
١) برای انجام طلاق توافقی لازم است ابتدا در سایت سازمان بهزیستی برای رزرو جلسه مشاوره ثبت نمایید و اسامی زوج و زوجه وارد شود 
٢) از لیست مراکز مشاوره نزدیک ترین مرکز را به محل اقامت خود انتخاب نمایید 
٣) روز و ساعت حضور خود در مرکز را انتخاب نمایید
٤) بعد از حضور در جلسات مشاوره که مجموعا ٥ جلسه می باشد با فاصله ٨ روز گواهی مرکز مشاوره صادر می شود
٥) ارائه دادخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و ارائه گواهی مرکز مشاوره به دادگاه 
٦) صدور حکم طلاق از سوی دادگاه 
*شرایط تغییر اسامی مذهبی:
تغییر نام مذهبی به یک نام مذهبی دیگر امکانپذیر است آن هم منوط بر اینست که فراوانی نام منتخب ثانویه بیشتر از نام اولیه باشد.
یعنی باید مشخص شود فراوانی کدام اسم غالب است و در صورتیکه فراوانی اسم منتخب ثانویه بیشتر از اسم اولی باشد امکان تغییر نام وجود خواهد داشت.
همچنین افراد 18 سال به بالا و افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند، پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال وسرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور، با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند.

 
مجله ایلیاد رادر اینستاگرام دنبال کنید...مجله ایلیاد رادر تلگرام دنبال کنید...مجله ایلیاد رادر آپارات دنبال کنید...مطالب مشابه● جرائم علیه آزادی تن● تعریف نفقه وشرایط تعلق آن ● انواع جرایم علیه امنیت● نحوه ازدواج دختر بدون اذن پدر از زبان قانون مدنی در ایران● آشنایی با شروع طرح شکایت در دادگاه● شکایت به دادگاه چگونه مطرح میشود؟● شرایط دادخواست● موارد توقیف دادخواست● آیین دادرسی مدنی● تدلیس(دروغگویی)جدیدترین مطالب● آمار سرقت پس از قانون کاهش مجازات ● چطور لکه‌های مداد را از روی دیوار پاک کنیم؟● غلبه بر یکی از محدودیت‌های قانون اول ترمودینامیک● باکتری‌ها چگونه به مغز حمله می‌کنند؟● دانشمندان گامی دیگر به اینترنت کوانتومی نزدیک‌تر شده‌اند● چطور ویتامین B12 مورد نیاز بدن‌مان را تامین کنیم؟● ورود اورانیوم به خاک چه ارتباطی با کودهای کشاورزی دارد؟● آیا گیاهان هم صدا دارند؟● چطور در خانه توت فرنگی بکاریم؟● شواهد جدید برای مدل استاندارد کیهان‌شناسی● چطور جلوی استفراغ شیرخوار را بگیریم؟● سیاره‌ی ناهید فعالیت‌های آتشفشانی دارد● چطور برای یک سفر کمپینگ آماده شویم؟● قدیمی‌ترین نشانه‌های برخورد شهاب‌سنگ‌ها با زمین● تصویری فوق‌العاده از یک برج پلاسمایی بر روی سطح خورشید● چگونه با عدم تعادل شیمیایی در مغز برخورد کنیم؟● کشف درخشان و داغِ جیمز وب● پنج فایده‌ی دارچین برای سلامتی● کدام حیوان بلندترین گردن را در قلمرو حیوانات داشته است؟● چطور رادیاتور خودرو را تخلیه و تعویض کنیم؟