تقسیمات ارث

تقسیمات ارث

تعریف ارث
ارث طبق مواد ۸۶۲ و ۸۶۳ قانون مدنی به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به باز ماندگانش می رسد . این زمان وراث با گرفتن گواهی انحصار وراثت می توانند ماترک را طبق اصول مربوط به تقسیم ارث بین خود تقسیم کنند.

ارث وطبقات ارث
اشخاص یا به موجب سبب ارث می برند مانند زن و شوهـر و یا به موجـب نسب که بـه سـه طبقه تقسیم می شوند:
طبقه اول: پدر – مادر – اولاد – اولاد – اولاد
طبقه دوم: اجداد – برادر – خواهر – اولاد آنها
طبقه سوم: اعمام – عمات – اخوال – خالات – اولاد آنها

محاسبه و جدول تقسیم ارث
بر اساس قانون، میزان سهم الارث هر یک از وراث در هر طبقه تعیین شده است و هر شخص به همین میزان ارث می برد که عبارتند از : مادر ، زوج ، زوجه (جدول اول)
افرادی که به فرض و به قرابت ارث می برند : ابتدا ارث افراد فرض بر تقسیم می شود اگر از اموال متوفی مالی باقی ماند به افراد صاحبان قرابت می دهند که عبارتند از : فرزند دختر و پسر متوفی ، خواهر و برادر متوفی و… (جدول دوم)
وارث توضیحات سهم الارث
مادر میت بیش از یک برادر یا فرزند نداشته باشد.یک سوم
میت 2 برادر یا 4 خواهر یا فرزند داشته باشد.یک ششم
 
زوجه(زن) اگر همسر فوت شده اش فرزند نداشته باشد.یک چهارم
اگر که همسر فوت شده اش فرزند داشته باشد.یک هشتم
 
زوج(مرد) همسر فوت شده زوج فرزند نداشته باشد.یک دوم