خرید ملک موروثی

خرید ملک موروثی

خرید ملک موروثی
 اگرقصدخرید املاک موروثی دارید ،بایستی در هنگام انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم مبایعه نامه به نکات ذیل توجه و دقت کافی به عمل آورده تا در آینده با مشکل مواجه نگردید.
 ۱- ارائه اصل سند مالکیت
 ۲- لزوم ارائه گواهی حصر وراثت
۳- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله 
۴- لزوم ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارث
 ۵- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث 
۶ -ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور
 ۷ -پرداخت سهم هر یک از مراسم از مبلغ معامله 
۸- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی
 ۹- درج شماره و مشخصات مدارک مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه ،قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث ،وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله.