قانون برگشت چک تغییر کرد

قانون برگشت چک تغییر کرد

مهم ترین تغییرات ایجاد شده در قانون چک:
۲۴ساعت پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک، همه حساب‌های صادرکننده در همه بانک‌ها مسدود خواهد شد.
همچنین افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ممنوع بوده و  کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و به هر مبلغی که متعلق به صادرکننده  تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود خواهد شد.
ارائه هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی به فرد دارای چک برگشتی ممنوع شد. ‍ 
با مطالعه ضمنی  قانون اصلاحی چک بویژه ماده ۹  آن بنظر می رسد چکی که با شرایط این قانون، گواهینامه عدم پرداخت برای آن صادر شده باشد؛ یعنی در گواهینامه عدم پرداخت ،"کد رهگیری" قید شده باشد بامهر و امضای بانک باشد، همانند آراء داوری یا آراء اداره کار با در خواست دارنده قانونی که نام و مشخصاتش در گواهینامه قید شده و یا توسط وکیلش بدون پرداخت هزینه دادرسی و بدون رسیدگی ماهوی قابلیت صدور اجراییه علیه صاحب حساب و صادر کننده چک صرفا برای مطالبه  وجه چک و حق الوکاله وکیل را دارد. البته چک هایی که شرایط ماده ۹ اصلاحی را داشته باشند. مثلا مشروط یا بابت تضمین صادر نشده و نیز بعلت دستور عدم پرداخت گواهینامه عدم پرداخت  صادر نشده باشد.
 خلاصه شرایط چکهای قابلیت صدور اجراییه در دادگاه :
۱_چکهایی که در گواهینامه عدم پرداخت آن" کد رهگیری "  قید شده باشد.
۲_صرفا علیه صاحب حساب و صادر کننده  چک قابلیت صدور اجراییه  وجود دارد و علیه ضامن و ظهر نویس قابلیت صدور اجرا ندارد و اگر کسی دنبال محکومیت آنها باشد نیاز به طرح دعوی دارد.
۳_صرفا وجه چک و حق الوکاله  وکیل قابلیت مطالبه دارد و خسارت تاخیر قابلیت صدور اجراییه ندارد و بنظر برای خسارت مذکور مطابق ماده ۵۲۲ ق آیین دادرسی مدنیباید دادخواست داد.
۴_چک بابت تضمین یا مشروط صادر نشده  و نیزگواهینامه عدم پرداخت صادر نشده باشد.
۵_ عدم اجرای مفاد اجرائیه چک مذکور مشمول الزامات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خواهد بود.