نحوه تنظیم دادخواست برای طرح شکایت در دادگاه

نحوه تنظیم دادخواست برای طرح شکایت در دادگاه

دادخواست : بمعنای تظلم خواهی ‚عدالت خواهی
ودر اصطلاح آیین دادرسی مدنی دادخواست برگه های چاپی خاصی ست که حاوی تظلم خواهی وعدالت طلبی خواهان آن میباشد.
خواهان:کسی که مورد ظلم و بی عدالتی قرار گرفته ویا حقی از وی ساقط شده است
دادخواست سندی است که بموجب آن دعاوی بدوی (اولیه) یا شکایت از حکم اقامه میشود.
دادخواست باید در برگه چاپی مخصوص وبه زبان فارسی وبه امضای خواهان دعوا باشد تا دادخواست جنبه ضمانت اجرا بخود بگیرد ودر صورت عدم یکی از شرایط مذکور دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه رد فوری میشود . مدیر دفتر ظرف دو روز نقایص را به خواهان ابلاغ میکندو خواهان باید پس از ابلاغ ظرف مدت ده روز رفع نقص نماید در غیر اینصورت دادخواست بموجب قراری که توسط مدیر دفتر و در غیابش منشی او صادر مینماید رد میشود. این قرار رد دادخواست به خواهان ابلاغ میشود واین قرار ظرف مدت ده روز قابل اعتراض میباشد در همین دادگاه میباشد رای دادگاه در این مورد قطعی خواهد بود.
انواع دادخواست :شامل  دادخواست دادگاه نخستین-تجدیدنظر- واخواهی-ورود ثالث -جلب ثالث-دعوای اضافی وسایر طرق میباشد.