تعریف شرکت ها

تعریف شرکت ها

1-رکن عمومی  شرکتها :
باتوجه به تعریف شرکتهامشخص میشود که همه این شرکتها دارای ارکان مشترک در تعریف به شرح ذیل هستند:
1-شرکت بین دویا چند نفر تشکیل میشوند.
2-شرکت هادر امور تجارتی تشکیل میشوند.
2- رکن خصوصی شرکتها:
شرکت با مسئولیت محدود:در این نوع شرکت سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمیشود
مسئولیت شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت هستند.
شرکتهای تضامنی :تحت اسم مخصوصی تشکیل میشود.
مسئولیت شرکا در شرکتهای تضامنی : مسئولیت تضامنی است بدین معنا که هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است.
نکته:درخصوص اینکه سرمایه به سهام تقسیم شود یا نشود در قانون  چیزی عنوان نشده است.
و هرقراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است لکن در روابط داخلی شرکا مسئولیت برحسب سرمایه آنها تقسیم میشود.
شرکت نسبی : تحت اسم مخصوصی تشکیل میشود .در سربرگ فاکتورهای شرکت باید اسم نسبی قید شود.
مسئولیت شرکادر شرکت نسبی  : به نسبت سرمایه ای ست که در شرکت گذاشته اند.
شرکت مختلط غیر سهامی: بین دویا چند نفر تشکیل میشود یک یا چند شریک ضامن ویک یا چند شریک با مسئولیت محدودتحت اسم مخصوصی تشکیل میشود  و سرمایه بصورت سهام در نمی آید.
مسئولیت شرکادر شرکت مختلط غیر سهامی :
1- شرکا ضامن :مسئول کلیه قروضی هستند که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.
2-شرکا با مسئولیت محدود :مسئولیت آنها در حدود سرمایه ای است که در شرکت گذارده اند.