خسارت تأخیر تأدیه نفقه

خسارت تأخیر تأدیه نفقه

خسارت تأخیر تأدیه نفقه، بعد از محکومیت زوج به‌پرداخت نفقه و تأخیر در پرداخت آن قابل مطالبه است.
تاریخ رای نهایی: 1392/06/06شماره رای نهایی: 9209972130501103
رای بدوی:
درخصوص دادخواست خانم هـ .ح. فرزند و. با وکالت خانم ر.الف. به‌طرفیت آقای پ.ن. فرزند پ. با وکالت آقای س.ع. و خانم الف.الف. به‌خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ1389/06/01 لغایت صدور حکم مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی‌ما‌بین طرفین به‌سبب عقد نکاح دائم محرز مسلم می‌باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده در دادگاه به‌شرح صورت‌جلسه مورخه 1392/03/21نظر به اینکه زوجین زندگی مشترک دارند و وکیل زوجه هم دلیل و بینه کافی مبنی بر اینکه زوج در زندگی مشترک نفقه پرداخت نمی‌کند به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه با توجه به‌مراتب دعوی خواهان را با وکیل وارد نمی‌داند به‌لحاظ فقد ادله کافی و مؤثر به استناد مفهوم ماده1257 و قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان در مورد نفقه معوقه و خسارت دادرسی صادر می‌نماید اما در مورد خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه بعد از محکومیت خوانده به‌پرداخت نفقه و تأخیر دردادن قابل مطالبه می‌باشد لذا دادگاه خواسته خواهان را هم در این مورد وارد نمی‌داند و حکم بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330، 334، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظر در محاکم محترم تجدید‌نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر:
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم هـ .ح. با وکالت خانم ر.الف. به‌طرفیت آقای پ.ن. با وکالت س. ع. نسبت به دادنامه شماره 00203 مورخه 1392/03/29صادره از شعبه 268 دادگاه حقوقی تهران که به‌موجب آن درخواست تجدیدنظرخواه (زوجه) مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده (زوج) به‌پرداخت نفقه معوقه و خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه مردود اعلام گردیده و حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه
 
 
مشاوره رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از دانشگاه های استرالیا،آمریکا،کانادا،انگلستان ، نیوزیلند و مالزی
در صورتی که مایلید شرایط شما جهت ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور، توسط مشاورین باتجربه و متخصص موسسه «ایلیاد بین‌الملل» ارزشیابی گردد، فرم مشاوره زیر را تکمیل نمایید. پس از دریافت اطلاعات، حداکثر طی دو روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت. قابل توجه است که موسسه ایلیاد بین‌الملل دارای مجوز اعزام دانشجو از وزارت علوم ایران می‌باشند.