مطالب حقوقی
آشنایی با شروع طرح شکایت در دادگاه
شکایت به دادگاه چگونه مطرح میشود؟
شرایط دادخواست
موارد توقیف دادخواست
آیین دادرسی مدنی
تدلیس(دروغگویی) در ازدواج
تدلیس(دروغگویی)
نکاتی چند از حقوق مدنی
حقوق تجارت شرایط شرکت
بغی چیست؟
افساد فی الارض چیست؟
تفاوت دیه با ارش
روشهای پیشگیری ازجعل چک
آشنایی با مراجع رسیدگی قضایی
مسئولیت پزشکی از جنبه حقوقی
آیا ترساندن دیگران جرم بحساب می آید؟
انحصار وراثت دیه چگونه است؟
پرسش و پاسخ حقوقی
تفاوت مسئولیت ظهر نویس با مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مانند چک وسفته
مجازات مزاحمت برای خانم هادر اماکن عمومی
نکاتی راجع به آپارتمان نشینی
طرح کاهش سقف مهریه تا ۱۴ سکه در مجلس
اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟
قرارداد صلح عمری
استرداد هزینه پرداخت به اشتباه به دیگری
هزینه دادرسی ضمانت اجرای دعاوی واهی
هزینه دادرسی پس از افزایش خواسته
بررسی استرداد دادخواست ومعافیت دادگاه از رسیدگی و صدور حکم
- موارد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی

پرسش و پاسخی از حقوق تجاری

سؤال = آیا شرکا میتواند توافق کند یک یا چند شریک حق دریافت سود را نداشته باشد؟ خیر، چنین شرطی بر خلاف مقتضای ذات تشکیل شرکت های تجاری می باشد به همین منظور ،هم شرط باطل است و هم می‌تواند باعث بطلان شرکت تجاری تشکیل شده باشد. بنابراین تمام شرکا حق دریافت سود داردحتی اگر سهمیه یکی از شرکا خیلی کمتر از سرمایه ای که آورده باشد(اصل بر گرفتن سود است)
سؤال= در یک شرکت اشخاص که دارای سه شریک است یکی از سه شریک فوت کند در چه صورتی وراث میتوانند به عنوان جانشین ادامه فعالیت دهند؟ در صورتی که همه شرکا رضایت به  بقای شرکت داشته باشد و همه شرکا رضایت بدهد که وراث جانشین شخصی متوفی گرداند دراین صورت اگر شرکا تا یک ماه سکوت کنند به منزله پذیرش جانشین شدن وراث به جای شریک فوت شده بوده و تمام مسئولیت های قبلی وبعدی شرکت متوجه قرار می شود