پرسش و پاسخی از حقوق تجاری

پرسش و پاسخی از حقوق تجاری

سؤال = آیا شرکا میتواند توافق کند یک یا چند شریک حق دریافت سود را نداشته باشد؟ خیر، چنین شرطی بر خلاف مقتضای ذات تشکیل شرکت های تجاری می باشد به همین منظور ،هم شرط باطل است و هم می‌تواند باعث بطلان شرکت تجاری تشکیل شده باشد. بنابراین تمام شرکا حق دریافت سود داردحتی اگر سهمیه یکی از شرکا خیلی کمتر از سرمایه ای که آورده باشد(اصل بر گرفتن سود است)
سؤال= در یک شرکت اشخاص که دارای سه شریک است یکی از سه شریک فوت کند در چه صورتی وراث میتوانند به عنوان جانشین ادامه فعالیت دهند؟ در صورتی که همه شرکا رضایت به  بقای شرکت داشته باشد و همه شرکا رضایت بدهد که وراث جانشین شخصی متوفی گرداند دراین صورت اگر شرکا تا یک ماه سکوت کنند به منزله پذیرش جانشین شدن وراث به جای شریک فوت شده بوده و تمام مسئولیت های قبلی وبعدی شرکت متوجه قرار می شود