ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی

ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی

ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی
ابلاغ به معنای ارسال -اخطار - رساندن -تحویل دادن
−ابلاغ به ادارات دولتی وسازمانهای وابسته به دولت وموسسات مامور به خدمات به عمومی وشهرداری ها و موسسات که بخشی از سرمایه انها متعلق به دولت است به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ میشود.م۷۵
−دردعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی خصوصی مثل شرکتهای خصوصی وتجاری ورقه به مدیر یا قائم مقام اویا دارنده حق امضا ابلاغ میشود.م ۷۶
−ابلاغ به شرکتهایی که ورشکسته شده اند باید به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ شود.تبصره ۲م۷۶
−ابلاغ اوراق به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نیستند باید به اخرین مدیر قبل از انحلال در اخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ شود.تبصره ۳م۷۶
ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی
−چنانچه رئیس دفتر یا قائم مقام ادارات دولتی مندرج در ماده۷۵از گرفتن اوراق امتناع نمایندمراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده میشود.م۷۵
−درصورت امتناع مدیر یاقائم مقام یا دارنده حق امضااشخاص حقوقی حقوق خصوصی از گرفتن اوراق این امتناع در برگ اخطاریه گزارش واعاده میشود.م۷۶
−درشرکتهای حقوقی حقوق خصوصی در صورت عدم امکان ابلاغ اوراق به مدیر یاقائم مقام یا دارنده حق امضا اوراق به مسئول دفتر ابلاغ خواهد شد.م۷۶
−در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام اداره تصفیه از گرفتن اوراق مراتب در برگ اخصاریه قید اوراق به دفتر دادگاه عودت داده میشود.تبصره۲م۷۶
−در صورت امتناع اخرین مدیر تصفیه قبل از انحلال شرکت از گرفتن اوراق مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده میشود .تبصره ۳م۷۶
ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده
پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست وپیوست های ان را در پرونده بایگانی  میکند و نسخه دیگر را باضمایم ان و اخطاریه جهت ابلاغ وتسلیم خوانده ارسال میدارد.م۶۷
ابلاغ تاریخ و وقت دادرسی به خواهان
تاریخ ووقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ میگردد.م۸۱
تبصره :تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده۶۷وندادن رسید به شرح مندرج در ماده ۶۸تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
نحوه ابلاغ توسط مامور ابلاغ
مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضا نماید:
−نام و مشخصات خودبه طور روشن وخوانا.
−نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده باتعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
−محل و تاریخ ابلاغ یا تعیین روز ،ماه ،سال باتمام حروف.م ۸۲
میزان اعتبار ابلاغ به شخص غیر مخاطب
درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.م ۸۳
تهیه رونوشت رای به تعداد اصحاب دعوا
مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه ،رونوشت ان به تعداد اصحاب دعوا تهیه ودرصورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی ان ها حضور دارند .م ۳۰۰
ابلاغ در خارج از کشور:به وزارت کشور ارسال وسپس به کنسولگری کشور ی که خوانده در انجا اقامت دارد ابلاغ میشودتا به خوانده ابلاغ شود مهلت ابلاغ در خارج از کشور دوماه است.
درصورتی که از خوانده آدرسی در دسترس نباشد ویا خوانده اقامتگاه مشخصی نداشته باشد طبق ماده 73آیین دادرسی مدنی عمل میشود یعنی خوانده مجهول المکان است پس بنا بدرخواست خواهان یک نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شدتاریخ آگهی نباید کمتراز یکماه باشد.
-آگهی ابلاغ دادخواست
-آگهی دادنامه نخستین (رای)
-تا اجرای حکم دادگاه دادباخته 10روز مهلت دارد.تا به رای غیابی اعتراض کند یعنی دادخواست واخواهی تقدیم دادگاه نماید.
اگر تحت هر شرایطی خوانده نتواند واخواهی نماید ویا کلا از اجرای حکم بی اطلاع باشد  حق واخواهی برای خوانده محفوظ خواهد ماند زیرا خوانده حق دارد از حق خود در جلسه حضوری دادگاه دفاع نمایدو شامل مرور زمان نمیشود.