موارد توقیف دادخواست

 توقیف یعنی نگه داشتن :نزد مدیر دفتر بعلت نقص بغیرازبند 2الی 6 ماده 51ق.آد.م تعیین کرده است مدیر دفترباید بطور دقیق اشکالات ونقایص دادخواست را به خواهان ابلاغ میکند تا خواهان بتواند بزور کامل رفع نقص کند. در صورتی دادخواست را مدیر دفتر تأییدمی کند که نقصی نداشته باشد . در صورت وجود نقص مدیر دفتر به خواهان اخطار رفع نقص می دهد.
ابلاغ چون شرایط شکلی داردباید قطعا درست ابلاغ شود.
ابلاغ به دو صورت انجام میشود: الف - ابلاغ واقعی :در این مورد ابلاغ به دست خود شخص خوانده می رسد .
ب – ابلاغ قانونی:دراین مورد ابلاغ به دست یکی از این افراد میرسد ازقبیل : اقوام ،افراد خانواده ،خدمتکار ،رئیس و...مأمور ابلاغ باید ابلاغ را به کسی بدهد که قدرت تمییز داشته باشد یعنی اهلیت داشته باشد.
اخطار رفع نقص باید دقیق باشد تاخواهان بتواند به طور کامل رفع نقص کند چون شرایط شکلی دارد باید قطعاً درست بیان شود .ابلاغ در خارج ازایران به وزارت کشور یا سفارت کشور داده میشود.
ابلاغ به اشخاص حقوقی : دولتی :رئیس دفتر وزیر در عمل میرود به اداره کل حقوقی دفتر حقوقی وزارتخانه
خصوصی : تحویل مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق امضاء یا مدیر دفتر
اشخاصی که اقامتگاه ندارند خوانده مجهول المکان است م73آ.د.م
بند 7 م 260آ.د.م هیچ متنی بدون امضا اعتبار ندارد و وبا قرار رد فوردی دادخواست مواجه میشود.
(.نکته مهم وکالتی :در صورتی که دادخواست به دادگاه ارائه شود حق نداری حتی یک نقطه به آن اضافه کنیم زیر ا جعل سند به حساب می‌آید و مجازات قانونی دارد و شامل مواد قانونی و قضایی می‌شود.)
مواعدبه دو دسته تقسیم میشود :
1- مواعد قانونی:مثلا موعد 20روزه برای اعتراض به رأی را موعد قانونی می گویند.
 2-مواعد قضایی :در قانون اشاره ای نشده است بلکه مهلتی است که قاضی تعیین میکند مثلا مهلت برای کارشناسی که یک ماه است ودر صورتی که کارشناس در موعد معین نتواند نظر خودرا بدهد از دادگاه تقاضای استمهال میکند .
به اینصورت که دادگاه محترم : به مدت 48ساعت به من مهلت بدهید .
تجدید نظر
تجدیدنظر ازرأی دادگاه نخستین( بدوی)م 326ق.آ.د.م رأی به دوصورت صادر میشود 1- قرار   (اعتراض به قرار) 2- حکم
دفتر باید بیان کند که کدام قسمت از دادخواست ناقص است تاخواهان نواقص رابرطرف کند اگر خواهان رفع نقص نکند مدیردفتر قراررددادخواست راصادرمیکند .
1 -قرارابطال یا رددادخواست : این قرار توسط قاضی صادر میشود نه توسط مدیر دفتر م 95و96آد.م
اگر مدیر دفتر قرارصادرکند اعتراض شودمرجع رسیدگی رئیس دفترشعبه است  ،اما اگر دادگاه قرارصادرکند برای تجدیدنظر به شعبه تجدیدنظرهمان دادگاه ،یا رئیس دادگاه یا دادرس قرارهای قابل تجدیدنظررا خود قاضی صادر میکند.
جلسه اول تشکیل میشود وقاضی متوجه خواسته خواهان نمیشود درنتیجه به مدیر دفتر دستور می دهد برای اخذ توضیحات خواهان را جهت ادای توضیحات در جلسه بعدی حضور یابد ،درصورت عدم حضور خواهان دادگاه قرار ابطال دادخواست را به استناد ماده 95آ.د.م صادر میکند.
2 قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا :در قانون سال 1318قانون اهلیت وجود نداشت و قرار عدم اهلیت صادر میکرد ولی الان دیگرقرار عدم توجه وعدم اهلیت نداریم بجای آن قرار رد دعوا صادر میشود.ماده 84و89آ.د.م این قرار ها قابل تجدید نظر هستند
قرار سقوط دعوابند ج ماده 107صرف نظر کردن خواهان
3 - قرارسقوط دعوا : ختم دادرسی است که به دو صورت انجام میشود:1- صرف نظرکردن خواهان با رضایت خوانده (قرار رد دعوا)
2-صرف نظر کردن کلی خواهان بدون رضایت خوانده(قرار سقوط دعوا)
4 قرار عدم اهلیت:در صورتیکه هر دو طرف دعوا ( خواهان وخوانده م331آ.د.م با تأیید م 5آ.د.م)
خواسته م331آ.د.م
1- مالی ، ارزش یا بهای خواسته بیش از 300هزار تومان یعنی تا 300هزار تومان قابل تجدیدنظر خواهی نیست بند الف م331آ.د.م اگر 300هزار تومان و1ریال باشدبه شورای حل اختلاف نمی رود. نکته قابل توجه اموال غیرمنقول  به شورا نمیرود.
2- غیرمالی مانند طلاق ،فسخ نکاح در صورت دیوانگی مرد یا زن ،تمکین ،حضانت فرزند100% قابل تجدید نظرخواهی هستندمواد 141و 103آ.د.م ارتباط کامل باطرح دعوا دارد. اصل دعوا قابل تجدیدنظر میباشد بند ب م 331آ.د.م
ابلاغ به دوصورت است:1-ابلاغ واقعی  2- ابلاغ قانونی درجلسه نخست دادگاه که مهمترین جلسه بحساب می آید میتوان ایرادادت رامطرح کردازجمله ایرادادتی که میتوان مطرح کرد عدم صلاحیت خواهان توسط خوانده میباشد. خواهان نیز میتواند درجلسه اول ایراد مطرح کند مثلا دادگاه صلاحیت ندارد همچنین میتواند خواسته را افزایش ویا کاهش دهد به استناد م 98ق.آ.د.م
نکته : آراء دادگاهها قطعی ست مگر درمواردی که قانون تعیین میکند.م 5ق.آ.د.م( سایر قوانین که در م 5آ.د.م آمده است آمره است وقوانین خاص را شامل میشود مثل مواد مخدر یا کمیسیون 56منابع طبیعی )
(نکاتی برای مطالعه شخصی: سعی کنید حتما یماده مربوط به هریک از سرفصلها یا باب های کتاب قانون تان را حفظ کنید برای سهولت وتمرکز روی مواد آیین دادرسی مدنی مجوعا 529ماده دارد که حودوا 20ماده آنرا حتما حفظ کنید بطور مثال دادخواست از م 48 شروع میشود یا قرار رد دادخواست شامل مواد 95و96آ.د.م میشود.)
قرارهاچهارمورد قابل تجدید نظر هستند وحکم سه مورد قابل تجدید نظر است باید بالای 300هزار تومان باشد م 367آ.د.م
جهات تجدید نظر:اگر رأیی صادر شود علیه شما درفرم دادخواست لازم است جهات وبنویسیم تا  به استناد تبصره م 348آ.د.م دادگاه رسیدگی کند.1- مستندات دادگاه غلط است 2- گواهان شرایط قانونی نداشتند. 3- قاضی به دلایل توجه نکرده است 4 –دادگاه یا قاضی صلاحیت رسیدگی نداشته باشد 5 – رأی صادره مخالف شرع وقانون باشد.
 
مجله ایلیاد رادر اینستاگرام دنبال کنید...مجله ایلیاد رادر تلگرام دنبال کنید...مجله ایلیاد رادر آپارات دنبال کنید...مطالب مشابه● جرائم علیه آزادی تن● تعریف نفقه وشرایط تعلق آن ● انواع جرایم علیه امنیت● مطالب حقوقی● نحوه ازدواج دختر بدون اذن پدر از زبان قانون مدنی در ایران● آشنایی با شروع طرح شکایت در دادگاه● شکایت به دادگاه چگونه مطرح میشود؟● شرایط دادخواست● آیین دادرسی مدنی● تدلیس(دروغگویی)جدیدترین مطالب● آمار سرقت پس از قانون کاهش مجازات ● چطور لکه‌های مداد را از روی دیوار پاک کنیم؟● غلبه بر یکی از محدودیت‌های قانون اول ترمودینامیک● باکتری‌ها چگونه به مغز حمله می‌کنند؟● دانشمندان گامی دیگر به اینترنت کوانتومی نزدیک‌تر شده‌اند● چطور ویتامین B12 مورد نیاز بدن‌مان را تامین کنیم؟● ورود اورانیوم به خاک چه ارتباطی با کودهای کشاورزی دارد؟● آیا گیاهان هم صدا دارند؟● چطور در خانه توت فرنگی بکاریم؟● شواهد جدید برای مدل استاندارد کیهان‌شناسی● چطور جلوی استفراغ شیرخوار را بگیریم؟● سیاره‌ی ناهید فعالیت‌های آتشفشانی دارد● چطور برای یک سفر کمپینگ آماده شویم؟● قدیمی‌ترین نشانه‌های برخورد شهاب‌سنگ‌ها با زمین● تصویری فوق‌العاده از یک برج پلاسمایی بر روی سطح خورشید● چگونه با عدم تعادل شیمیایی در مغز برخورد کنیم؟● کشف درخشان و داغِ جیمز وب● پنج فایده‌ی دارچین برای سلامتی● کدام حیوان بلندترین گردن را در قلمرو حیوانات داشته است؟● چطور رادیاتور خودرو را تخلیه و تعویض کنیم؟