شکایت به دادگاه چگونه مطرح میشود؟

 
شروع دعوا با طرح دادخواست آغازمی شود
1- دادخواست
2- نقص دادخواست
3-تکمیل دادخواست
4- جریان یافتن دادخواست
5- جلسه دادگاه
6- بررسی مدارک طرفین
7-صدور رای توسط دادرس یا قاضی
8- اعتراض به رای (تجدید نظر)
9- رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر
10- رای تجدید نظر
11-رسیدگی در دیوان عالی کشور
12-اجرای حکم
 مهمترین قسمت در طرح دعوا تقدیم  دادخواست است که از ماده ۴۸ آ.د.م لغایت ماده ۸۳ آ.د.م به امر به دادخواست و توابع آن اختصاص داده شده است . شروع دعوا با تقدیم دادخواست توسط خواهان آغاز می شود خواهان کسی است که مدعی حق است و معتقد است که خوانده حق را تضییع کرده به این جهت با ارائه دادخواست متقاضی رسیدگی به حقوق تضییع شده خود است .خواسته خواهان از دادگاه باید شامل موارد و نکاتی باشد که رعایت کردن آنها الزامی است و قانونگذار برای ارائه دادخواست رعایت این تشریفات را الزامی دانسته است .
شرایط دادخواست: الف ) شرایط مهمی که درقانون ذکرشده ولازم الاجراست م 51آ.د.م
 1-دادخواست باید به زبان فارسی باشد :یعنی اگر فردی کرد یا لر یا آذری یا خارجی است نمی تواند اززبان مادری اش برای نوشتن دادخواست استفاده کند. باید از زبان رسمی وملی کشور ایران یعنی زبان فارسی استفاده نمایند .
2-دادخواست باید روی برگه های چاپی مخصوص باشد این برگ ها با فرم و شکل خاصی هستند. البته امروزه دادخواست به صورت ثبت الکترونیکی توسط دفاتر خدمات قضایی به ثبت می رسد .
3- تقدیم کننده باید دادخواست را امضا کند.
ب ) شرایطی که عدم رعایت آنها به رد دادخواست توسط مدیر دفتر میشود: اگرخواهان مشخصات خواهان و خوانده رابه درستی وکامل ننوشته باشد ظرف 2روزمدیر دفترتکلیف دارد دادخواست را با قراررد کند.
قید نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده الزامی است
نام پدر: در دادخواست ذکرنام پدر الزامی است زیرا افراد با اسم های یکسان بسیار هستند و نام پدر می تواند ملاک تفکیک باشد البته امروزه کد ملی نیز الزامی شده که در قانون نیامده ولی در رویه قضایی به صورت الزام می باشد .
مثال : شرکتی که منحل میشود  باید علیه چه کسی طرح دعوا نماییم؟ شرکت منحل شده ولی هنوز تصفیه بطور کامل رخ نداده یا منحل شده و در حالت عادی قرار ندارد باید علیه چه کسی طرح دعوا کرد؟
 علیه مدیران تصفیه یا شرکت و تصفیه؟اگر تصفیه باشد از کجا بدانیم هیات تصفیه سه نفره یا پنج نفره یا هفت نفر هستند؟ پاسخ: باید هم علیه خود شرکت به استناد ماده ۲۰۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و هم علیه اشخاص هیات تصفیه که اسم این افراد در ثبت شرکت‌ها وجود دارد طرح دعوا کنیم
ج ) شرایطی که عدم رعایت آنها در تنظیم دادخواست  منجر به توقیف دادخواست میشود:
 1- مشخصات یا اقامتگاه خوانده مشخص نباشد 2- هزینه دادرسی یا تمبر وکالتی کامل واریز نشده باشد3- خواسته منجز نباشد ودلایل نوشته شده در دادخواست ضمیمه نشده باشد.4-دادخواست یا ضمایم به تعدادخواندگان یا مورد نظرقانونگذار ارایه نشده باشد دراینصورت اخطار رفع به خواهان جهت رفع نقص ظرف مدت 10روزفرستاده میشود.وخواهان مکلف است از تاریخ ابلاغ ظرف 10روز نواقص را برطرف کند چنانچه رفع نقص ننماید بموجب قراری مدیر دفتر ویا در نیابتش منشی وی قرار رد فوری دادخواست را صادر می کند.این قراربه خواهان ابلاغ میشود وخواهان ظرف 10روز میتواند درهمان شعبه نسبت به قراررد فوری اعتراض نماید رای دادگاه در این مورد قطعی است.
 
- بند 2 م 51آ.د.م اقامتگاه : اقامتگاه شخص حقیقی ماده ۱۰۰۲ق.م مرکز امور مهم شخص اقامتگاه شخص حقوقی:مرکز امور مهم اشخاص حقوقی ماده 590ق.ت و ماده  1002ق. م مرکز عملیات شرکت تابع قوانین قانون تجارت است .اقامتگاه اشخاص حقیقی به استناد م 1002ق.م مرکز امور مهم شخص حقیقی است .
در صورتی که خواهان آدرس اقامتگاه خوانده را نداشته باشد یا خوانده اقامتگاه مشخصی نداشته باشد به استناد ماده ۷۳ آیین دادرسی مدنی شخص مجهول المکان است بنابراین خواننده باید با هزینه خود در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی بدهد.
مثلا: کسی منزلی راتصرف کرده درب منزل را قفل کرده ورفته در م73 آ.د.م درمورد نداشتن مشخصات خوانده توضیح داده که اگراقامتگاه خوانده مجهول باشدبایدخواهان در روزنامه آگهی کند اما گاهی ما آدرس خوانئه را مینویسیم ولی مامور ابلاغ وقتی ابلاغیه را میبرد متوجه میشود که اصلا خوانده در آدرس نیست درنتیجه دادگاه از خواهان میپرسد. آدرس دیگری دارد ؟ اگرخواهان آدرسی نداشته باشد مشمول ماده 73 ق.آ.د.م میشود.
سوأل : آگهی خوانده مجهول المکان چند بار باید در روزنامه منتشرشود؟ از روزی که دادخواست تقدیم میشود تا زمانی که حکم صادر و اجرا شود اگرخوانده به جلسه دادگاه نیاید وپیگیری نکندتالحظه اجرای حکم لازم است که 3باردر روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود. هزینه آگهی برعهده خواهان است.
1-آگهی ابلاغ دادخواست وجلسه دادگاه لازم است حداقل یکماه پس از نشر آگهی باشد.
2- آگهی ابلاغ رای(مفاد رای صادر شده)                      3- آگهی برای اجرای حکم
نکته اول: خواندن یا نخواندن روزنامه توسط خوانده تاثیری ندارد آگهی دادن یعنی فرض براین است که خوانده مطله شده است.دادگاه به داخواست رسیدگی میکند درجلسات بعدی حتی اگر 5سال هم به درازا بکشد.
جلسه دوم تالحظه صدوررای قطعی نیازی به آگهی نیست وفقط یکبار اگهی میشود برای اینکه خوانده از مفاد دادخواست مطلع شود.
وقتی رای صادر میشودکل متن رای در روزنامه منتشرمیشود که خواهان علیه شما طرح دعوا کرده مثلا شعبه 38 تهران وشما حضورپیدا نکردید ودادگاه به محکومیت شما به مبلغ 100م +خسارات رای صادر نموده است.بنابراین آگهی دوم خود رای یعنی مفاد رای دادگاه است.درصورتی که خوانده روزنامه را نخوانده باشد.درنتیجه از حق اعتراض خود ظرف 20روز نمیتواند استفاده نماید واین حق به دلیل عدم اطلاع خوانده ازبین میرود.
درصورتیکه آگهی شود وبه رای اعتراض نشود ورای به مرحله اجرا درمی آید بنابراین در هرپرونده ای که اقامتگاه خوانده مجهول باشدنیازاست 3بار در روزنامه آگهی شود.
 
 سوال: چرا باید اقامتگاه را در دادخواست بنویسیم ؟  برای اینکه دادگاه بتوانند 1-ابلاغ دادخواست رابه خواهان وخوانده  ابلاغ نماید 2- تاریخ جلسات دادگاه 3-  ابلاغ دادنامه 4-اعلام رای صادره 4-اعلام قرارها را به آدرس مندرج در قسمت اقامتگاه در دادخواست به خواهان و خوانده ابلاغ نماید.
 نکته : گاهی اوقات آدرس خوانده همان محل اقامتگاه خواهان است بطور مثال به استناد ماده ۴ ثبت احوال در صورتی که خواهان بخواهد شناسنامه خود را تغییر و یا اصلاح نماید باید آدرس محل اقامت خود را بنویسد و طرح دعوا در خصوص شناسنامه در محل اقامتگاه خواهان در دادگاه صالح و دادگاه محل اقامتگاه خواهان خواهد بود همچنین در مورد زوجه نیز محل اقامتگاه زوجه محل دادگاه صالح برسیدگی خواهد بود .
 
مجله ایلیاد رادر اینستاگرام دنبال کنید...مجله ایلیاد رادر تلگرام دنبال کنید...مجله ایلیاد رادر آپارات دنبال کنید...مطالب مشابه● تعریف نفقه وشرایط تعلق آن ● انواع جرایم علیه امنیت● مطالب حقوقی● نحوه ازدواج دختر بدون اذن پدر از زبان قانون مدنی در ایران● آشنایی با شروع طرح شکایت در دادگاه● شرایط دادخواست● موارد توقیف دادخواست● آیین دادرسی مدنی● تدلیس(دروغگویی)● نکاتی چند از حقوق مدنی جدیدترین مطالب● چطور زگیل روی پا را درمان کنیم؟● طلای موجود در زمین از کجا آمده است؟● سنجش قندخون بدون آزمایش خون میسر شد● چطور از دوران بازنشستگی‌مان لذت ببریم؟● کشف سیاه‌چاله‌ای سرگردان در انبوهی از ستاره‌ها● با فواید خاص انگور آشنا شوید● قرص کرونای فایزر چقدر در درمان کووید۱۹ موثر است؟● آیا مریخ نیز زمانی مانند زمین دارای حیات بوده است؟● اسرار ستاره‌های کهکشان آندرومدا● منشاء آسیب‌های لایه‌های اتمسفر زمین چیست؟● چطور یک اسموتی خوشمزه درست کنیم؟● پادتن کرونا در چه بدن‌هایی بیشتر تولید می‌شود؟● متاورس دقیقاً قرار است چه کاری انجام دهد؟● بیماری قانقاریای خشک چیست و چطور آن را درمان کنیم؟● آیا سیاره‌ی ناهید در گذشته دارای اقیانوس بوده است؟● روشی طلایی برای حل مشکل مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌● چطور از خودمان مراقبت کنیم؟● کرم‌چاله چیست؟● سرعت تکامل چه ارتباطی با انقراض حیوانات دارد؟● چطور با هوا و نور خورشید می‌توان سوخت تولید کرد؟