نکاتی راجع به وصول چک

نکاتی راجع به وصول چک

نکاتی راجع به وصول چک
دلایل حقوقی بودن وعدم کیفری بودن چک
1-چک وعده دارباشد یعنی مربوط به تاریخ مندرج درچک نباشد.
2-چکی که بابت ضمانت صادر شده باشد.
3-چک سفید امضا صادر شده باشد.
4-درصورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است.
5-وصول چک منوط به تحقق شرطی باشد.
6-ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا صادر شده باشد.
7-دارنده چک تا 6ماه از تاریخ صدور چک برای وصول مراجعه نکرده باشد
یاظرف 6ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت نکرده باشد.
در صورت وجود موارد فوق چک دیگر جنبه کیفری نخواهد داشت ومیتوان از طریق دادگاه حقوقی پیگیری کرد
نکته حائز اهمیت اینستکه برای وصول چک پرداخت نشده از طریق دادگاه نباید فقط شکایت کیفری کرد بلکه خواهان باید فرم مخصوص دادخواست حقوقی را تکمیل وبا پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر وسایر تشریفات قانونی آنرا تحویل دادگاه نماید در غیر این صورت دادگاه قانونا نمیتواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر نماید
یعنی خواهان باید هم دادخواست کیفری بدهد هم دادخواست حقوقی در اینصورت دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد ودرباره طلب دارنده اظهار نظر نمیکند.