مواردیکه شامل اسناد تجاری مانند چک میشوند

مواردیکه شامل اسناد تجاری مانند چک میشوند

مواردیکه شامل اسناد تجاری مانند چک میشوند
1-وصف تجریدی بودن:به این معناست که به صرف صدور سند تجاری چک از ناحیه صادر کننده و قرار گرفتن آن در دست دارنده قرینه ای دال بر مدیون بودن صادر کننده به دارنده است مگر اینکه اثبات شود چک از طریق نا مشروع و غیر قانونی بدست آمده است.
توجه : به کسی که چک را در دست دارد دارنده ی با حسن نیت میگویند.
2-وصف تنجیزی بودن:یعنی در هر صورت چک باید پرداخت شود و ربطی به اختلافات طرفین ندارد بطور مثال :شخص (الف )چک رادر وجه شخص( ب) صادر میکند وشخص( ب) چک را ظهر نویسی کرده به شخص( ج) میدهد وشخص( ج) به بانک مراجعه کرده و چک وصول نمیشود با شخص( الف) تماس میگیرد و(الف) میگوید من با شخص( ب) اختلاف دارم در اینجا قانونا شخص( الف) مبلغ راچک باید پرداخت نماید وبعد مشکل خود را با شخص (ب) حل نماید یعنی اختلاف شخص (الف )و(ب )ربطی به شخص( ج )ندارد.
نکته: اسنادتجاری به محض صدور باید وصول شوند زیرا طبق قانون لازم الاجرا هستند.چک یک سند عادی ولی لازم الااجرا ست.
3-استقلال امضا در اسناد تجاری :صادر کننده وتمام کسانی که چک را ظهر نویسی کرده اند در قبال چک متعهد هستند و ملزم به پرداخت هستند.بطور مثال:(الف )چک را در وجه (ب) صادر میکند وب چک را ظهر نویسی کرده به ج میدهد و (ج ) ظهر نویسی کرده به (دال) میدهد در اینجا (دال )دارنده چک محسوب میشود و( الف) و (ب) و (ج) در قبال پرداخت چک مسئول و متعهدهستند.
4-وصف جایگزینی اسناد :یعنی چک جایگزین پول میشود.